Ωρολόγια Προγράμματα

Για να δείτε τα ωρολόγια προγράμματα των τμημάτων, ποιοί καθηγητές και τι μάθημα διδάσκουν

στο κάθε τμήμα ξεχωριστά πατήστε πάνω στο αντίστοιχο τμήμα.

ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Α1

Α2

Α3

A4

B1

B2

B3

B4

Γ1

Γ2

Γ3

Γ4

Γ5

ΤΜΗΜΑΤΑ  ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Bασ1

Bθτ1

Bθτ2

Bθτ3

Γασ1

Γασ2

Γθτ1

Γθτ2

Γοπ1

Γοπ2