Χρήσιμα ‘Εντυπα

                                                                              Χρήσιμα ‘Εντυπα

Αίτηση για Αναρρωτική ‘Αδεια

ΕΔΩ

Αίτηση για Κανονική ‘Αδεια

ΕΔΩ

Αίτηση για ‘Αδεια Κύησης

ΕΔΩ

Αίτηση για ‘Αδεια Λοχείας

ΕΔΩ

Αίτηση για ‘Αδεια Ανατροφής

ΕΔΩ

Βεβαίωση Μονιμότητας Εκπαιδευτικού

ΕΔΩ

Βεβαίωση παρουσίας Γονέα ή Κηδεμόνα

ΕΔΩ

‘Εντυπο χορήγησης γονικής άδειας

 

ΕΔΩ

Αίτηση συνέλευσης τμήματος

 

ΕΔΩ

Δήλωση συμμετοχής σε εκδρομή

 

ΕΔΩ

Πρακτικό συγκρότησης 5μελούς συμβουλίου

ΕΔΩ

Πρακτικό συγκρότησης 15μελούς συμβουλίου

ΕΔΩ

Κατάσταση προφορικής βαθμολογίας

ΕΔΩ

Διαβιβαστικό έγκρισης πολυήμερης εκδρομής

ΕΔΩ

Αίτηση γονέα για προφορική εξέταση μαθητή

ΕΔΩ

 Σημείωμα μετεγγραφής

ΕΔΩ

 Υπηρ. σημείωμα έγκρισης μετεγγραφής

ΕΔΩ

Υπεύθυνη δήλωση απώλειας απολυτ. και έκδοση αποδ. απολ.

ΕΔΩ

Βεβαίωση απώλειας βεβαίωσηςπρόσβασης

ΕΔΩ

‘Εντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΚΕΝΗ)

ΕΔΩ

‘Εντυπο Δικαιολόγησης Απουσιών

ΕΔΩ

Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (για την Α’ Λυκείου) και Ιατρική Βεβαίωση για τις Β’ και Γ’ Τάξεις

ΕΔΩ και ΕΔΩ

 

 Δήλωση Μαθήματος Επιλογής Α’ Τάξη

ΕΔΩ

Δήλωση Ομάδας Προσανατολισμού Β’ Τάξη

ΕΔΩ

Δήλωση Ομάδας Προσανατολισμού και μαθήματος Επιλογής Γ’ Τάξη

ΕΔΩ